Mera general

Priority MERA menu bar

When you are logged in, Mera displays a menu bar. The content may vary by configuration and functions previously conducted. The menu bar can be activated either with the mouse or the Alt + the underlined letter in the menu item:

The following points may be present:

·         Menu

·         Tran

·         Alt

Menu With this function you get a main menu for the priority you are logged in to. When selecting the main menu item, you get a sub menu of possible functions within the selected main menu item. Menu can be selected either with the mouse or Alt + M. You can navigate in the main and sub menu with either the mouse, arrow keys or the underlined number or letter before the menu item. The submenu items has in addition a 4 character code in hard brackets [], which can be used as direct access to the menu item (see Escape).

When a menu item is selected, either a new window opens directly with the display of data - this is typical of functions that do not take parameter entry - or a dialog box opens with a description of the function and parameter input box and various buttons depending on the type of function.

In the top left corner is the 4 character code that can be used as direct access to the menu item (see Escape), followed by the key type, that can be specified, e.g.. part number, account number etc. This may be followed by a separator (e.g. =, +) and a second key type, if the query takes several parameters. Below the description of the function is an input box and various buttons that may be enabled depending on the input. The buttons can be selected and activated by either tab and return key or mouse. Show: This button will be enabled when you have typed something in the input box. If enabled, the system will inquire with the specified key and open a new window displaying data. If the query requires an exact key and there is no match, the system attempt to use the entered key as an alternative key e.g. phone number, vat number, e-mail address etc. If there is one and only one match on the alternative key the system opens a new window displaying data, otherwise the system will provide a list of possible keys that has the entered data as an alternative key.

Search number (or F2): This button will always be enabled. If enabled, the system will provide a list of possible keys, starting with the entered prefix. If the function is a pure creation option, the button will provide a list of available templates for creating new.

In the list you can select the key and double-click or select “Select”.   

Search text (or Alt + F2) This button will be enabled when you have typed something in the input box. If enabled, the system will provide a list of possible keys with the data content contains the entered text strings.

New: This button will only be enabled until you have entered something in the input box. If enabled, the system will provide a mask for creating a new one.

Help: If there is further description on www.mera.dk of the selected function.

The following applies to functions that are defined to start a background job.   Show Job This button will be enabled when you are entering a job number in the input box. If enabled, the system will query the specified job. New Job This button will only be enabled until you have entered something in the input box. If enabled, the system will provide a mask for the launch of a new job. Search Jobs (or F2) This button will always be enabled. If enabled, the system will provide a list of possible predefined jobopsætninger. Example If there are stored an example of the selected function output, the example can be displayed by activating this button. Form After the selected menu item and completed dialog box will open a new window.   A form consists of three fields: 1) Fields with lead texts (colored background and black text) 2) Protected areas (colored background and red text) 3) Unprotected fields (white background and black text) As well as a number of buttons depending on the form type. You can navigate around the window: 1) Mice 2) Tab and Alt + Tab. Back and forth from unprotected field unprotected field. 3) the up and down. To the nearest unprotected field above or below the current position. Some fields contain more text one shown. The full text can be displayed by holding the mouse over the field.   A field can have red background, meaning you have to pay extra attention   A field can have green background, which indicate a message, warning or comment to the field. Note, please forward by the team mouse over the field.   A field can have black background, indicating that the field is flawed and any update of the database is disconnected. The error can be obtained rather by the team mouse over the field.   Help When in a window are many opportunities to help. The overall shape description can be found under Help in the menu bar and choose here Form Help.   OK Close

Øverste i beskrivelsen står den 4 karakters kode, som kan anvendes som direkte adgang til menupunktet (se Escape), efterfulgt af hvilken nøgletype, son eventuelt kan angives, f.eks. varenummer, kundenummer osv. Dette kan være efterfulgt af en separator (eksempelvis =,+) og endnu en nøgletype, hvis forespørgslen kan tage flere parametre. Under beskrivelsen er en indtastningsboks og herunder diverse knapper, som kan være muliggjort afhængigt af indtastning. Knapperne kan vælges og aktiveres med enten tabulator og retur eller musen.

VisDenne knap vil være muliggjort, når man har tastet noget i indtastningsboksen. Hvis den aktiveres vil systemet forespørge med den angivne nøgle og åbne et nyt vindue med visning af data. Hvis forespørgslen kræver en eksakt nøgle og der ikke findes nogen match, forsøges den indtastede nøgle anvendt som alternativ nøgle. Findes der en og kun en match på den alternative nøgle vises denne åbnes et nyt vindue med visning af data, ellers vil systemet give en liste over mulige nøgler, som har det indtastede som alternativ nøgle.

Søg nummer (eller F2) Denne knap vil altid være muliggjort. Hvis den aktiveres vil systemet give en liste over mulige nøgler, som starter med det indtastede præfiks. Hvis funktionen er en ren oprettelsesfunktion, vil knappen give en liste over mulige skabeloner for oprettelse af ny.

Søg tekst (eller Alt + F2) Denne knap vil være muliggjort, når man har tastet noget i indtastningsboksen. Hvis den aktiveres vil systemet give en liste over mulige nøgler, hvis dataindhold indeholder de indtastede tekststrenge.

Ny Denne knap vil kun være muliggjort, indtil man har indtastet noget i indtastningsboksen. Hvis den aktiveres vil systemet give en maske til oprettelse af en ny. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende den valgte funktion, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

Følgende gælder for funktioner, som er defineret til at starte et baggrundsjob.

Vis Job Denne knap vil være muliggjort, når man har tastet et jobnummer i indtastningsboksen. Hvis den aktiveres vil systemet forespørge på det angivne job. Nyt Job Denne knap vil kun være muliggjort, indtil man har indtastet noget i indtastningsboksen. Hvis den aktiveres vil systemet give en maske til igangsættelse af et nyt job. Søg Job (eller F2) Denne knap vil altid være muliggjort. Hvis den aktiveres vil systemet give en liste over mulige foruddefinerede jobopsætninger. Eksempel Hvis der findes lagret et eksempel på den valgte funktions uddata, kan eksemplet blive vist ved at aktivere denne knap.

Form

Efter valgt menu punkt og udfyldt dialogboks vil et nyt vindue åbnes.

En form består af tre typer felter:

1) Felter med ledetekster (Farvet baggrund og sort tekst)

2) Beskyttede felter (Farvet baggrund og rød tekst)

3) Ubeskyttede felter (Hvid baggrund og sort tekst)

Samt et antal knapper afhængigt af formtypen.

Man kan navigere rundt i vinduet med:

1) Mus

2) Tab og Alt + Tab. Frem og tilbage fra ubeskyttet felt til ubeskyttet felt.

3) Pil op og ned. Til nærmeste ubeskyttede felt over eller under nuværende position.

Nogle felter indeholder mere tekst en vist. Den fulde tekst kan vises ved at holde musen hen over feltet.

Et felt kan have rød baggrund, hvilket betyder man skal være ekstra opmærksom

Et felt kan have grøn baggrund, hvilket indikere en besked, advarsel eller bemærkning til feltet. Bemærkning kan fås frem ved at holdet musen hen over feltet.

Et felt kan have sort baggrund, hvilket indikere at feltet er fejlbehæftet og en eventuel opdatering af databasen er afbrudt. Fejlen kan fås frem ved at holdet musen hen over feltet.

Hjælp

Når man er i et vindue findes mange muligheder for hjælp.

Den overordnede formbeskrivelse kan findes under Hjælp i menubjælken og her vælge Formhjælp.

OK Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende den valgte funktion, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

Man kan altid få hjælp i de enkelte felter ved enten F2 eller F1 alternativt dobbelt klik med venstre mus. I de fleste tilfælde vil F1 og F2 give samme resultat. Afhængigt af feltets type vil hjælpefunktion opføre sig forskelligt. Fælles for alle hjælpefunktioner, er at man får en kort verbal beskrivelse af feltet, samt eventuelt yderligere hjælp på www.mera.dk.

Den simpleste hjælp er i et passivt tekstfelt f.eks:

OK Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Alle hælpevinduer kan også lukkes ved at aktivere det bagvedliggende vindue. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende det valgte felt, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

Nogle tekstfelter kan have funktioner tilknyttet, som kan aktiveres ved hjælp i feltet f.eks. et link til en hjemmeside:

WWW Feltet er en hjemmesidereference og hjemmesiden kan tilgås ved at aktivere knappen.

Telefonnumre har sine egne funktioner tilknyttet:

Ja Feltet er et telefonnummer og ved aktivering af denne knap vil systemet ringe op til den pågældende, såfremt MeraPhone er installeret. Nej Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Hjælp Ved aktivering af denne knap, foretages et opslag på valgt hjemmeside (eksempelvid De Gule Sider) med telefonnummeret.

Nogle felter kan have et begrænset antal muligheder for udfyldelse, og indholdet skal være foruddefineret i brugervedligeholdte tabeller f.eks.:

Hvis feltet allerede er udfyldt, vil den eksisterende værdi være valgt i tabellen. Indholdet i tabellen vil komme op i en foruddefineret tabelorden, men kan ændres ved at klikke i Beskrivelse i overskriften, som vil sortere tabellen i beskrivelsesorden. Man kan søge i tabellen, ved at skrive koden eller en del af den.

Vælg Den valgte kode vil blive overført til feltet, hvorfra man kom. Annuler Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende det valgte felt, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

Nogle felters indhold skal eksistere i databasen, som selvstændige individer. I disse tilfælde, kan man søge i databasen ved enten at skrive en del af nøglen i feltet og trykke F2 eller dobbelt venstre klik og vælge Søg Nummer.

Der vil kun blive vist data fra nøgler, som starter med det indtastede, i dette eksempel 016. Der vises maksimalt 500. Indholdet i tabellen vil komme op i nøgleorden, men kan ændres ved at klikke i Beskrivelse i overskriften, som vil sortere tabellen i beskrivelsesorden. Man kan søge i tabellen, ved at skrive nøglen eller en del af den.

Vælg Den valgte nøgle vil blive overført til feltet, hvorfra man kom. Annuler Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende det valgte felt, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

Alternativt kan man søge på tekstdelen ved at skrive dele af teksten i feltet og trykke Alt + F2 eller dobbelt venstreklik og vælge Søg Tekst.

Der vil kun blive vist data fra nøgler, som indeholder det indtastede, i dette eksempel 016. Der vises maksimalt 500. Indholdet i tabellen vil komme op i nøgleorden, men kan ændres ved at klikke i Beskrivelse i overskriften, som vil sortere tabellen i beskrivelsesorden. Man kan søge i tabellen, ved at skrive nøglen eller en del af den.

Vælg Den valgte nøgle vil blive overført til feltet, hvorfra man kom. Annuler Lukker dialogboksen og vender tilbage til det bagvedliggende vindue. Hjælp Hvis der findes yderligere beskrivelse på www.mera.dk vedrørende det valgte felt, kan beskrivelsen hentes ved at aktivere denne knap.

 • Menu
 • Tran
 • Obs
 • Win
 • Alt
 • Xls
 • Kalender
 • Hjælp
 • Settings
 • Prio
 • F-tasterne
 • Tastaturet
 • Transfunktionen

Grafisk oversigt