Distributionsmodel

Distributionssimulering

Udgaver med salgsdag i en givne periode (de sidste 3 år), hvor nedenstående er opfyldt, analyseres for den enkelte forhandler.

 • Accept retur dato skal være overskredet. For forhandlere startende med 3 (Grønland og Færørene) skal accept retur datoen være overskredet med 40 dage.
 • Udgaven må ikke være markeret for, at den skal udelukkes fra prognosen.
 • Udgaven må ikke have salgsdag i en af de opgivne unormale salgsperioder, f.eks. påsken.

Hvis den først fundne udgave har ligget til grund for en tidligere stammeregulering, foretages ingen beregninger. Man kan ændre denne udgave til ikke at være beregnet, hvis man f.eks. ønsker at simulere med ny manuel parametersætning. Efter endt beregning markeres denne udgave for at være beregnet.

Pr. forhandler beregnes på udgaver, hvor følgende er opfyldt:

 • Den først fundne udgave skal være mindre end 500 dage gammel.
 • Den først fundne udgave skal være efter 01/09/2004 eller publikationens indsalgs periode skal være aktiv eller frekvensen skal være ½ eller hel årlig. Indsalgs perioden er for dagblade 30 udgaver, ugeblade 8 udgaver, 14 dagsblade 6, månedsblade 5 og 2 månedsblade 4. Alle andre 3 udgaver.
 • Udgaven skal være distribueret eller på særordre til forhandleren.
 • Forhandleren må ikke have negativt nettosalg af udgaven (retur større end distribution)
 • Forhandleren må ikke have haft pakke- eller leveringsfejl.
 • Forhandlerens salgsobservation ikke er usædvanlig, defineret som en afvigelse fra salgsprognosen på mere end et antal gange spredningen i mindre end et antal på hinanden følgende udgaver med samme udsvingsretning. D.v.s. at hvis flere på hinanden følgende udgavers salgsobservation er usædvanlige i samme retning (stigende eller faldende salg), er de måske ikke så usædvanlige endda. Dette gælder kun for distribution på mere end 3 styk, hvor salget er mindre end prognosen eller der er udsolgt.

Startprognose og -distribution for simulering sættes ved at anvende faktiske tal for distribution og salg og prognose beregnes på grundlag af ønsket salgsprocent. Dette kan gøres for et opgivet antal udgaver for nye forhandlere. Alle gennemslagskraftsværdier sættes til 100 / antal behandlede udgaver, så længde dette tal er større end gennemslagskraftsværdien.

Følgende beregning fortages for de enkelte udgaver.

Simuleret salg sættes til det faktisk solgte antal fra udgaven med mindre (og vi ikke er ved at beregne startprognose):

 • Det faktisk solgte er lig faktisk distribution (udsolgt), hvorfor simuleret salg tillægges opgivet procenttillæg rundet op til nærmeste heltal, altså et gæt på, hvor meget forhandleren kunne have solgt, med mindre dette overstiger den simulerede stamme. D.v.s. der er ikke noget tillæg ved udsolgt, men en påvirkning af salgsprognosen ved udsolgt.

Der udregnes nu ny salgsprognose og spredning:

 • Ny salgsprognose beregnes som simuleret salg gange gennemslagskraft divideret med tidligere salgsprognose gange 100 minus gennemslagskraft. Salgsprognosens gennemslagskraft er et udtryk for, hvor hurtigt salgsprognose skal regerer på ændringer i faktisk salg, hvor man groft sagt kan sige at 20 er langsomt, og 60 er hurtigt.
 • Spredningen beregnes som den absolutte afvigelse mellem salgsprognosen og faktisk salg. Nyt spredningstillægget beregnes således som aktuelt spredning gange gennemslagskraft divideret med tidligere spredningstillæg gange 100 minus gennemslagskraft. Spredningstillæggets gennemslagskraft er et udtryk for , hvor hurtigt spredningstillægget skal regerer på ændringer i forholdet mellem salgsprognose og faktisk salg, hvor man groft sagt kan sige at 20 er langsomt, og 60 er hurtigt. (Se også usædvanlige salgsobservationer og andre fritagelser for beregning) Man kan dæmpe effekten af spredningstillægget (eller tilnærme det 1) ved at anvende kvadratroden af spredningstillægget.
 • Udgået. Tillæg beregnes, som et procentuelt tillæg til salgsprognosen plus spredningstillægget. Man kan dæmpe effekten af servicetillægget (eller tilnærme det 1) ved at anvende kvadratroden af tillægget. Dette tillæg må ikke forveksles med det senere beregnede salgsprocentstillæg.

Man kan sige at salgsprognosens og spredningstillæggets regerer forskelligt alt efter om forhandleren er for opadgående eller nedadgående. Hvis forhandleren er for opadgående vil både salgsprognose og spredningstillæg give merdistribution, hvorimod hvis han er for nedadgående vil salgsprognosen trække nedad og spredningstillægget opad.

Man skal være opmærksom på at beregningerne foretages fra af, d.v.s. at ved ændringer i parameterværdier ændres også udgangspunktet for ny salgsprognose og spredningstillæg.

Ny distribution er således salgsprognose plus spredningstillæg plus tillæg rundet op, med mindre:

 • Salgsprognose er mindre end et opgivet minimums decimaltal, hvorfor simuleret distribution sættes til 0; Dette er f.eks. for at undgå at hvis salgsprognose plus spredningstillæg plus tillæg er 0,5 rundes det op til 1. Dette kan også ses som en bremse ved nulsalg i en længere periode (afhængigt af gennemslagskraften på salgsprognose og spredning). Denne beregning ignoreres, hvis publikationen er under indsalg (indsalg defineret som sidste bølge af levering, hvor der ikke har været et hul på 3 udgaver). Indsalgs periode kan eventuelt være ganget med en forhandlerafhængig konstant.

Stamme

Stammen er således bestemt og eventuelt ændret) med mindre:

 • Forhandleren har en fast salgsprocent, hvorved stammen sættes til prognosen * 100 / salgsprocent.
 • Forhandleren er markeret for ej regulerbar
 • Stammen er manuelt ændret inden for et opgivet antal udgaver.
 • Simuleret distribution er mindre end minimumsleveringen, hvorfor simuleret distribution sættes til minimumsleveringen.
 • Stammen er et abonnement.
 • Forhandleren er lukket (ikke midlertidigt).

Ved opgivelse af salgsprocent beregnes nyt oplag ud fra den samlede salgsprognose på åbne og midlertidigt lukkede kunder divideret med salgsprocenten. Dette oplag kan varierer fra det beregnede oplag: Hvis vi således ønsker at distribuere mere end det beregnede oplag foretages følgende korrektioner på regulerbare stammer:

 • Forhandlere med højeste stamme (ny distribution) får et tillæg på kvadratroden af salgsprognose plus spredningstillæg, næsthøjeste samme beregning, indtil differencen er udlignet. Gennemløbet gentages indtil differencen er udlignet..

Hvis vi ønsker at distribuere mindre foretages intet.

Efter endt beregning markeres publikationen for, at der er foretaget ændringer af stammen.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide