Varebudget

I MERA kan en vares salgs- eller forbrugsbudget for et givent lager, enten indtastes manuelt eller dannes ud fra forskellige modeller. En vares salgs- eller forbrugsbudget anvendes i forbindelse med behovsamalyser og produktionsplanlægning, samt beregning af genbestillingspunkt og rekommanderet ordrestørrelse.

Manuelt budget (Model 1)

En vares salgs- eller forbrugsbudget kan indtastes som et forbrug pr periode i lagerenheder på et varenummer for et givent lager. Man skal i denne forbindelse huske at markere varen for, at budgettet er vedligeholdt manuelt. Alternativt kan det indtastes som et salgsbudget for en vare til en række givne kunder. Disse budgetter, for de enkelte kunder, kan derefter akkumuleres pr varenummer; med mindre varen er markeret for, at budgettet vedligeholdes manuelt. Akkumuleres en vares budget fra underliggende kundebudgetter markeres varens budgetkoder for dette.

Salgsbudget

Hvis en vares salgsbudget ikke vedligeholdes manuelt, kan det dannes ud fra en af flere modeller, som bygger på historiske salgstal. Det anbefales således at indtaste et manuelt budget for nyoprettede salgsvarer, da der ikke findes det historiske grundlag for bestemmelse af model og til beregning af salgsbudget. Hvis der ikke findes mere end 2 observationer, beregnes intet budget. Systemet gennemspiller forskellige modeller på de historiske tal og vælger den model, som historisk set danner prognoser, som har den mindste totale absolutte afvigelse fra det faktiske salg. Prognoserne evalueres som standard fra primo sidste regnskabsår til primo indeværende periode. De historiske salgstal vil som standard være for ultimo regnskabsperioden for varens første lagerbevægelse, alternativt primo regnskabsåret for 2 år siden, indtil primo indeværende regnskabsmåned. Salgs- og prognosetal er pr måned.

Unormale observationer: Månedstal som er større end 6 gange af det gennemsnitlige månedsforbrug for +/- 12 måneders forbrug, reduceres i beregningen til det gennemsnitlige månedsforbrug. Dette træder kun i kraft, såfremt der har været bevægelse i hver måned. Udjævning: Månedsforbruget justeres til 1/3 af månedens, plus måneden før’s og måneden efter’s forbrug. Dog ikke omkring årsskifte. December medtager ikke januar og januar medtager ikke december.

Månedsprognose (Model 2)

Prognose beregnes som månedens forbrug divideret med antal arbejdsdage, ganget med beta-værdi plus sidste måneds prognose ganget med 1 minus beta-værdi, hvor beta-værdien gennemløber fra 0,05 plus 0,05 til 0,50. De 0,50 er valgt således at sidste observation ikke tæller mere end med 50% for ikke at få modellen til at reagere for hurtigt

Sæsonprognose (Model 3)

Der foretages ikke beregning af unormale observationer. Beregnes som sidste års samme måneds forbrug divideret med antal arbejdsdage i sidste års måned, ganget med antal arbejdsdage i måneden ganget med beta-værdi, hvor beta-værdien gennemløber fra 0,50 plus 0,05 til 2,00. Værdierne er valgt således at budget ikke mere end halveres eller fordobles. Denne model anvendes kun, hvis der findes mindst 2 års observationer.

Årsprognose (Model 4)

Beregnes som sidste 12 måneders forbrug divideret med antal arbejdsdage i de sidste 12 måneder, ganget med antal arbejdsdage i måneden ganget med beta- værdi, hvor beta-værdien gennemløber fra 0,50 plus 0,05 til 2,00. Værdierne er valgt således at budget ikke mere end halveres eller fordobles. Denne model anvendes kun, hvis der findes mindst 1,5 års observationer.

Modelvalg

Derefter foretages følgende beregning for at evaluere modellerne:

Den absolutte afvigelse mellem prognose og realiseret salg pr måned fra primo sidste regnskabsår til primo indeværende måned akkumuleres. Dertil lægges den absolutte værdi af den totale difference mellem prognose og realiseret salg fra primo forrige regnskabsår til primo indeværende periode.

Den model, som har den mindste afvigelse, bruges til at beregne budget for resten af indeværende og næste regnskabsår. I dette tilfælde årsprognosen:

Produktions- og forbrugsbudget

Hvis et halvfabrikata eller råvares forbrugsbudget og –prognose ikke vedligeholdes manuelt, kan det dannes ud fra salgsvarernes manuelt indtaste eller automatisk dannede salgsbudgetter.

Med udgangspunk i de enkelte salgsvares og halvfabrikatas åbningssaldo, defineret som aktuel lagersaldo fratrukket sikkerhedslager og aktuel måneds forbrug, beregnes udgangspunktet for produktionsbudgettet ved at tillægge forventet lagertilgang (allerede planlagt produktion) og fratrække det største af forbruget plus forventet forbrug (salg eller allerede planlagt forbrug), og budgettet, op til den ønskede periodestart. Pr periode som analyseres findes ultimosaldo ved at tillægge forventet lagertilgang (allerede planlagt produktion) og fratrække det største af forventet forbrug (salg eller allerede planlagt produktionsforbrug), og budgettet. Hvis denne ultimosaldo udviser en mangel (er negativ) indlægges et produktionsbudget for måneden beregnet på følgende måde:

  • Med udgangspunkt i den ønskede lageromsætningshastighed analyseres eksempelvis 3 måneder længere frem, hvis den ønskede lageromsætningshastighed er 4. Hvis mangelsituationen er løst måneden efter, beregnes der intet produktionsbudget, ellers sættes produktionsmængden til den største mangel i 3 måneders perioden.
  • Produktionsmængden rundes eventuelt op til en rekommanderede ordrestørrelse, med mindre der i 3 måneders perioden allerede findes en produktionsordre på denne størrelse eller mere.
  • Produktionsmængden rundes eventuelt op til en minimumsproduktionsordrestørrelse
  • Produktionsmængden laves til et multiplum af styklistefaktoren.

Dette produktionsbudget for en måned brydes ned til første niveau i styklisten og indlægges, som et forbrugsbudget for måneden.

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide