Indbetaling

Indbetalinger kan foretages enten som acontobetaling eller åben postudligning.

Ved fremmed valuta kan man angive eller lade systemet udregne indbetalingen i dkk. Systemet beregner automatisk kasserabat, og evt. indbetalingsdifferencer kan angives.

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

Indbetalt

07. Indbetaling

61. Debitorer

Kasserabat

67. Kasserabat

61. Debitorer

Betalingsdifference

68. Betalingsdifference

61. Debitorer

Kursdifference

64. Kursdifference

61. Debitorer

Hensat kasserabat

19. Hensat kasserabat

67. Kasserabat

Indbetalt

Er enten et angivet dkk beløb, eller et angivet fremmed valuta beløb omregnet efter systemkurs.

Kasserabat

Opnået kasserabat i fremmed valuta kan indtastes eller udregnes på følgende måde:

Indbetalt i fremmed valuta minus evt. forholdsmæssig moms beregnet ud fra originalfakturaen, ganget med kasserabatprocent omregnet med kursen på indbetalingen. Kursen på indbetalingen er som sagt enten systemkurs eller beregnet på grundlag af det indtastede dkk-beløb.

Betalingsdifference

Betalingsdifference er et indtastet fremmed valutabeløb, som vil udligne på faktura omregnet til dkk ligesom kasserabat.

Kursdifference

Kursdifference beregnes og posteres kun, hvis bilaget bliver udlignet, d.v.s.,at et åbent beløb i fremmed valuta er lig med indbetalt minus kasserabat og betalingsdifference i fremmed valuta. Hvis bilaget ikke udlignes helt akkumuleres det indbetalte beløb, kasserabat og betalingsdifference i dkk på bilaget.

Kursdifferencen beregnes så på følgende måde:

Fakturabeløb i dkk

  • summen af tidligere indbetalinger, kasserabatter og betalingsdifferencer i dkk
  • indbetalt i dkk
  • kasserabat i dkk
  • betalingsdifference i dkk.

61. Debitorer

Debitorkontoen er det samlede tilgodehavende fra kunder omregnet og posteret efter de enkelte transaktioners bogføringskurs. Da faktura- og acontoindbetalinger således kan posteres efter forskellige kurser, kan tilgodehavender rent faktisk stå som en kreditpost, som først bogføres væk når faktura og indbetalinger samkøres og udlignes. På debitorsaldolisten vises udestående beløb i dkk både efter den bogførte kurs og til aktuel kurs.

07. Indbetaling

Kontoen angives ved indbetaling og kan således være bank, giro eller lignende eller mellemregningskonti.

19. Hensat kasserabat

Første gang der indbetales på en faktura med hensat kasserabat bogføres den væk og modposteres på

67. Kasserabat

Kasserabat vil normalt være en financieringsudgift, men ved hensættelse af kasserabat med den dertil hørende udgiftsføring på faktureringstidspunktet, vil kontoen således blive en indtægt vedr. ej udnyttet kasserabat.

Eksempel

Med udgangspunkt i eksemplet under fakturering betales fakturaen med 165,00 dkk. Der er opnås de 2 % kasserabat, men intet indtastes. Den fremkommende betalingsdifference accepteres..

Indbetalt

165,00

Kasserabatbasis

168,75 - 33,75 ) / 168,75

80%

Modificeret kasserabat %

0,8 * 0,02

1,6%

Indbetalt inkl. Kasserabat

165,00 / (1-0,016)

167,68

Kasserabat

167,68 - 165,00

2,68

Betalingsdifference

168,75 - 165,00 - 2,68

1,07

Som konteres således:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

07. Indbetaling

165,00

165,00

67. Kasserabat

2,68

2,68

68. Betalingsdifference

1,07

1,07

61. Debitorer

168,75

0,00

19. Hensat kasserabat

2,70

0,00

67. Kasserabat

2,70

-0,02

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide