Udbetaling.

Udbetalinger kan foretages enten som acontobetaling eller åben post udligning. Ved fremmed valuta kan man angive eller lade systemet udregne udbetalingen i dkk. Systemet beregner automatisk kasserabat, og evt. udbetalingsdifferencer kan angives.

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

Udbetalt

71. Kreditorer

07. Udbetaling

Kasserabat

71. Kreditorer

77. Kasserabat

Betalingsdifference

71. Kreditorer

78. Betalingsdifference

Kursdifference

71. Kreditorer

74. Kursdifference

Udbetalt Er enten et angivet dkk beløb, eller et angivet fremmed valuta beløb omregnet efter systemkurs.

Kasserabat Opnået kasserabat i fremmed valuta kan indtastes eller udregnes på følgende måde: Udbetalt i fremmed valuta minus evt.forholdsmæssig moms beregnet ud fra originalfakturaen, ganget med kasserabatprocent omregnet med kursen på udbetalingen. Kursen på udbetalingen er som sagt enten systemkurs eller beregnet på grundlag af det indtastede dkk-beløb.

Betalingsdifference Betalingsdifference er et indtastet fremmed valutabeløb, som vil udligne på en faktura omregnet til dkk ligesom kasserabat.

Kursdifference Kursdifference beregnes og posteres kun, hvis bilaget bliver udlignet, d.v.s.,at et åbent beløb i fremmed valuta er lig med indbetalt minus kasserabat og betalingsdifference i fremmed valuta. Hvis bilaget ikke udlignes helt akkumuleres det udbetalte beløb, kasserabat og betalingsdifference i dkk på bilaget. Kursdifferencen beregnes så på følgende måde:

Fakturabeløb i dkk minus summen af tidligere udbetalinger, kasserabatter og betalingsdifferencer i dkk minus udbetalt i dkk minus kasserabat i dkk minus betalingsdifference i dkk.

71. Kreditorer Kreditorkontoen er den samlede gæld til leverandører omregnet og posteret efter de enkelte transaktioners bogføringskurs. Da faktura og acontoudbetalinger således kan posteres efter forskellige kurser, kan gæld til leverandører rent faktisk stå som en debetpost, som først bogføres væk når faktura og udbetalinger samkøres og udlignes. På kreditorsaldolisten vises udestående beløb i dkk både efter den bogførte kurs og til aktuel kurs.

07. Udbetaling Kontoen angives ved udbetaling og kan således være bank, giro eller lignende eller mellemregningskonti.

Eksempel

Med udgangspunkt i eksemplet under fakturamodtagelse, betales den første faktura med 126,00 $ til kurs 640. Der er ingen kasserabat opnået.

Udbetalt

126 * 6,4

806,40

Kursdifference

806,40 - 794,03

12,37

Som konteres således:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

07.Udbetaling

806,40

-806,40

74. Kursdifference

12,37

12,37

71. Kreditorer

794,03

-158,81

Den anden faktura betales til samme kurs som før (640) med 25,00 $ og 0,20 $ i accepteret difference:

Udbetalt

25 * 6,4

160,00

Betalingsdifference

0,20 * 6,4

1,28

Kursdifference

160,00 + 1,28 - 158,81

2,47

Som konteres således:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

07.Udbetaling

160,00

-966,40

78. Betalingsdifference

1,28

1,28

74. Kursdifference

2,47

2,47

14,84

71. Kreditorer

158,81

0,00

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide